’t Haaj zoea sjoean kinne zeen

’t Haaj zoea sjoean kinne zeen

Alles leek de goje kantj op te gaon, toet det… verdomdje virus. Vastelaovendj geit neet door. Ich waas d’r al hieëlemaol klaor vuuer. Nemes wis ‘t, slechts ein paar minse in Wèssem en ich natuurlijk. Mien vrouw waas ’t d’r hieëlemaol mèt ins en ouch apetrots.

Waat den?
Ich zooj de noewe Prins van De Golfbraekers waere!!! Ja, zultj gae dinke, det kinse mekkelijk zègke es d’r niks doorgeit. Ja, det weit ich. Mer alles leep zoea-es ’t mós. Ralf en Roger stónge op ’t puntj mich te vraoge. Roger haaj al ein paar kieër op mich getoeterdj es hae mèt ziene vrachtwage thoeskwaam. Ralf zweijdje breidlachendj ein paar kieër nao mich. En det deje ze allebei ieërder noeait. En ze weite allebei det ich gaer eine kieër Prins wil waere. Dus dit waas mien kans. Alles haaj ich al op ein riejke staon: foto make, eige óngersjeijing bedinke en laote make, ein echt prinsepak en prinsessekleijer aansjaffe, ein prinseleedje sjrieve en opnumme, proclamatie sjrieve en tied uueverhaoje vuuer allerlei bespraekinge. Gespaardj höb ich ouch al. Jao, Prins zeen moog get koste.

En noe moog Prins Jasper I mèt zien Prinses Lindsy ’t ein jaor langer doon. Det mósse toch neet wille. Mer hae zal waal mótte. Volgendj seizoen den? Jao, ich snap de vraog, mer den kin ich neet. Óngertösse höb ich neet stil gezaete, want bie ós kumptj örges in september eine baby. Jao en den kin ich natuurlijk neet es Prins get ligke te zoepe. En dök laat thoes kómme en dien vrouw mét alle sores allein laote. En wae wille d’r gaer nog eine. En den wilse natuurlijk det de kinjer get groeater zeen esse Prins bös. Mer ja, tieëge dae tied höb ich
waarsjienlijk geine zin mieër. Jaommer dus. O ja, eine spreuk haaj ich ouch al, kinne ze zoea uuevernumme.

Wèssem aan de Maas, gaef gaas!

Toch jaommer…

Naam is bie de redactie bekindj.